Algemene leveringsvoorwaarden

DeBoekenExpert is een handelsnaam van Scanlaser BV en printdiensten voor particulieren. DeBoekenExpert is gevestigd: Symon Spiersweg 4, 1506 RZ Zaandam | KvK 35017036

Aanbiedingen, overeenkomst en dienstverlening

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening, waarbij DeBoekenExpert diensten en/of goederen van welke aard dan ook levert, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door DeBoekenExpert uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De Overeenkomst met DeBoekenExpert komt pas tot stand na betaling van de bestelde goederen.

Tarieven en betaling

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld. De betaling van de producten zal direct bij bestelling worden afgerond, nadat de betaling is verwerkt wordt de opdracht in gang gezet.

Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Intellectuele eigendomsrecht

DeBoekenExpert behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor van al haar op schrift gestelde en/of op enig digitaal medium weggeschreven adviezen, rapporten, modellen en dergelijke. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei vermenigvuldigen, kopiëren, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar maken op enigerlei vorm of wijze, is zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van DeBoekenExpert niet toegestaan. Indien de opdrachtgever adviezen en/of geleverde diensten van DeBoekenExpert heeft gevraagd ten behoeve van zijn eigen wederpartijen is het bepaalde in voorgaande lid niet van toepassing, echter alleen wanneer de opdrachtgever dit doet in het kader van zijn beroep of bedrijf en behoudens een schriftelijke verbod van DeBoekenExpert.

DeBoekenExpert neemt geen verantwoordelijkheid voor het aangeleverde materiaal. De opdrachtgever auteursrecht over het aangeleverde materiaal.

Eigendom en gebruiksrecht

De eigendom van de door DeBoekenExpert geleverde producten gaat eerst over op de opdrachtgever nadat volledige betaling van de geleverde producten aan DeBoekenExpert heeft plaatsgevonden. De programmatuur, waaronder hierna tevens dient te worden begrepen daarmee samenhangende documentatie, blijft echter eigendom van DeBoekenExpert, tenzij anders is overeengekomen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht DeBoekenExpert per omgaande daarvan op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren. Opdrachtgever dient toestemming te geven aan DeBoekenExpert om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DeBoekenExpert zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

DeBoekenExpert behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in door haar geleverde producten of onderdelen daarvan te vervangen, mits de werking van de betrokken producten daardoor niet wezenlijk wordt aangetast.

Medewerking door opdrachtgever

Gezien de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van DeBoekenExpert staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van DeBoekenExpert in rekening worden gebracht.

Levering

Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en nimmer fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen. DeBoekenExpert is ten aanzien van leveringen slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende levertijd is overschreden, en de opdrachtgever de leverancier daarna een redelijke tijd tot een nakoming gegund heeft en DeBoekenExpert bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

Annulering

De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde.

Indien de overeenkomst tot opdracht wordt beëindigd door de opdrachtgever vanwege aan hem toe te rekenen omstandigheden dan is deze gehouden tot betaling van een redelijke schadevergoeding ter compensatie.

Op de leveringen van DeBoekenExpert is het recht op ontbinding niet van toepassing. De opdrachtgever heeft niet de wettelijke bedenktijd als een product speciaal op maat wordt gemaakt. DeBoekenExpert levert altijd speciaal geproduceerde producten dus het recht op de bedenktijd vervalt hiermee.

Aansprakelijkheid

DeBoekenExpert garandeert de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren. DeBoekenExpert zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanig maatregelen treffen, dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt. Opdrachtgever garandeert DeBoekenExpert bij de ontplooiing van de aan DeBoekenExpert opgedragen activiteiten alle medewerking te verlenen. Opdrachten voor het plegen van bemiddeling en begeleiding bij bepaalde activiteiten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd inspanningsverbintenissen. Indien het gewenste resultaat uitblijft dan is de wederpartij te allen tijde gehouden zijn verplichtingen uit hoofde van deze en de bijzondere overeenkomst na te komen. De wederpartij wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van DeBoekenExpert. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake van:

a. Schade, die direct of indirect ontstaat door het onjuist interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door DeBoekenExpert verstrekte kennis, informatie, producten en andere handelszaken welke door DeBoekenExpert geleverd zijn.

b. Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van DeBoekenExpert niet en/of niet tijdig verricht kunnen worden, ten gevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die DeBoekenExpert volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn.

c. Schade, die opdrachtgever, zijn personeel, of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door DeBoekenExpert, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen, of grove schuld van DeBoekenExpert en door haar gevolmachtigde personen en tenzij opdrachtnemer terzake van deze schade verzekerd is.

d. Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever.

e. De aansprakelijkheid van DeBoekenExpert uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag excl. BTW van de opdracht waar de schade betrekking op heeft.

f. Indien DeBoekenExpert databestanden – in welke vorm dan ook – van de opdrachtgever onder haar beheer heeft, en deze bestanden gaan om enige reden verloren, dan is de aansprakelijkheid van DeBoekenExpert beperkt tot het vergoeden van de elektronische media waarop de databestanden zijn opgeslagen.

g. Ingeval DeBoekenExpert aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van DeBoekenExpert altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waarbij de schade is ontstaan. DeBoekenExpert is niet schadeplichtig tegenover derden.

Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, kunnen DeBoekenExpert niet toegerekend worden, indien zij hierdoor zou tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Opdrachtnemer wordt hierdoor ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welk aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. DeBoekenExpert is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de overeenkomst tot uitvoering van de opdracht te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien en alle rechtshandelingen van DeBoekenExpert is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Scanlaser.

Kamer van Koophandel Zaandam dossiernummer 35017036